شورای سیاستگذاری و دبیران

بسمه تعالی

چارت کنفرانس

رییس کنفرانس : جناب آقای مهندس محمدرضا عابدی محزون ( رییس سازمان بسیج مهندسین استان گیلان )

دبیر اجرایی کنفرانس : سرکار خانم مهندس طاهره منافی

دبیرعلمی کنفرانس : سرکار خانم مهندس انسیه کریمی پوشتانسرایی

عضو کمیته اجرایی:مهندس اسماعیل دلخوش